Sofyscon

Právní doložka

Společnost Sofyscon s.r.o. je zapsána pod spisovou značkou C 105475 vedenou u Městského soudu v Praze.

Jsme profesionální a transparentní. Dodržujeme standardní pravidla. Před použitím webových stránek poradenství Sofyscon si prosím přečtěte tato upozornění.

Při přístupu na webové stránky společnosti Sofyscon a při jejich použití souhlasíte s následujícími podmínkami. Nepoužívejte tyto stránky, pokud se všemi následujícími podmínkami nesouhlasíte.

Ochrana osobních údajů

Ochraně osobních údajů věnujeme obzvláštní pozornost. Při vaší návštěvě získáváme jenom základní informace o vašem prohlížeči a operačním systému, odkud jste k nám přišli, jak dlouho a jak často u nás jste, jaké stránky jste si přečetli, jaká je vaše IP adresa atd. Tyto informace využíváme jenom k vylepšení našeho webu. Nikomu jinému je nepředáme ani neprodáme.

Jestliže nám poskytnete některé své identifikační nebo kontaktní údaje (jako např. telefon nebo e-mailová adresa), nespojujeme je ani s IP adresou, ani s cookies.

Osobní údaje využívá výhradně provozovatel toho webu a správce dat. Návštěvou stránek pod doménou sofyscon.cz nebo sofyscon.eu souhlasíte, aby Sofyscon s.r.o. zpracovával vaše osobní údaje podle zákona 101/2000 Sb.

Informace o návštěvnících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Bez výslovného souhlasu návštěvníků nakládá Sofyscon s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Nepřátelské útoky

Jakýkoli nepřátelský útok proti tomuto webu, DoS, DDoS, pozměňování, mazání či přesouvání souborů nebo adresářů, mazání, výměna nebo změna obsahu dokumentů nebo jiná činnost podobného charakteru bude považována za trestný čin. V tomto případě neplatí výše uvedené údaje týkající se ochrany osobních údajů. Identifikační údaje viníka budou neprodleně předány policii a dalším dotčeným orgánům a osobám.

Záruka a odpovědnost

I když se snažíme, aby naše materiály přinesly našim zákazníkům a/nebo návštěvníkům maximální užitek, Sofyscon ani žádný jeho zaměstnanec nebo spolupracovník nepřijímá žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v dokumentech na tomto webu. Tyto dokumenty jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, explicitní nebo implicitní, včetně, ale nejen, implikovaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určité účely nebo přestoupení zákona. Používání těchto dokumentů nebo rad v nich obsažených je jenom na vlastní riziko.

Sofyscon ani nikdo jiný negarantuje správnost nebo úplnost zde dostupných informací, grafiky, textu, odkazů nebo dalších materiálů.

Sofyscon ani žádný jeho zaměstnanec, spolupracovník nebo dodavatel není v žádném případě, ani v případě nedbalosti či jiném, vůbec zodpovědný za jakékoli přímé, nepřímé, mimořádné, nahodilé či následné škody způsobené použitím či nemožností použití těchto stránek, včetně, ale nejen, ztracených příjmů nebo ušlého zisku.

Data na tomto webu se mohou bez upozornění změnit a nepředstavují žádný závazek Sofyscon ani kohokoli jiného do budoucna.

Ochrana autorských práv

Tento server je jak v části tak v celku autorským dílem. Autorská práva patří a správu vykonává Sofyscon. Copyright © 2003 Sofyscon s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Je dovoleno ukládat výňatky z webových stránek poradenství Sofyscon na lokální počítač a tisknout jejich kopie pouze pro osobní nekomerční využití a zobrazovat a ukazovat webové stránky poradenství Sofyscon veřejnosti. Je dovoleno používat a distribuovat výňatky z webových stránek poradenství Sofyscon v nezbytné velikosti za účelem poskytnutí přímého připojení na stránky poradenství Sofyscon nebo připojení na stránky poradenství Sofyscon prostřednictvím vyhledávacích služeb Internetu. Jakýkoli jiný způsob použití, reprodukce, překladu, přizpůsobení, úpravy, jiné změny, distribuce či uložení webových stránek poradenství Sofyscon v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky, a to vcelku nebo zčásti, je bez předem uděleného písemného povolení společnosti Sofyscon zakázán.

Produkty a služby poradenství, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení, jakožto i další díla mohou být chráněna dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem, osob, společností a organizací mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Na tomto webu se mohou nacházet i autorská díla dalších osob.

Ukončení

Sofyscon si vyhrazuje právo okamžitě ukončit vaše užívání stránky nebo přístup na tuto stránku, a to v případě, že usoudí, že z Vaší strany došlo k porušení této smlouvy nebo některého z platných právních předpisů, či v případě, že bude považovat Vaše chování na stránce za nevhodné či nepřijatelné.

Odkazy na jiné webové stránky nebo internetové formáty

V rámci webu můžete narazit na odkazy na materiály třetích osob nebo jiné webové stránky. Přítomnost odkazu do jiných sítí, webů nebo stránek - a to včetně těch obsahujících logo nebo registrované ochranné známky Sofyscon - však neznamená, že Sofyscon schvaluje, monitoruje nebo spravuje stránky, na které daný odkaz směruje. Pokud tímto způsobem navštívíte jakoukoli stránku nebo jiný formát dostupný v síti internet, neneseme odpovědnost ani za její obsah, ani za užití dané stránky jako celku nebo materiálů na ní zobrazených.

V případě potřeby nás prosím kontaktujte.