Sofyscon

foto

»Ing. Zdeněk Polnický

senior konsultant

Promoval na strojní fakultě VUT Brno. Později externě absolvoval pětileté studium se specializací na kybernetiku na matematicko - fyzikální fakultě UK Praha. Účastnil se řady kurzů a stáží z oblasti výpočetní techniky, finanční analýzy, ratingu firem a zemí a řízení rizik banky u renomovaných firem a institucí.

Po promoci pracoval v těžkém strojírenství jako konstruktér, projektant a vývojový pracovník na vývoji zařízení válcoven, jako vedoucí projektant zodpovídal za technické výpočty pro nabídkové projekty elektráren a jako vedoucí vývojový pracovník se zabýval řídícími systémy pro válcovny.

Několik let v orgánech vlády vypracovával technicko - ekonomické expertízy strojírenských a metalurgických projektů a programů a hodnotil studie proveditelnosti nejvýznamnějších investic. Zabýval se také programy regionálního rozvoje a přeshraniční spolupráce.

Od roku 1991 pracoval v bankovnictví v oblasti podnikového bankovnictví a řízení rizik. Má zkušenosti ze spolupráce s mezinárodními bankami a programy jako je EBRD, EIB a PHARE. Organizoval a vedl analytické útvary v centrálách vedoucích českých bank.

V současné době ve společnosti Sofyscon spolupracuje na klíčových projektech z oblasti strukturálních podnikových změn, budování systémů řízení podniku, finančního řízení a investičního poradenství nebo je přímo zodpovědný za jejich řízení. Je externím hodnotitelem projektů žadatelů o podporu podnikání ze strukturálních fondů EU.

Kontakt: zdenek.polnicky(and)sofyscon.cz