Sofyscon

»Vzdělávání

Celoživotní vzdělávání je dnes považováno za nezbytnost. Znalosti jsou klíčové pro bezbolestné nabývání zkušeností, roste míra uznávání přínosu lidského kapitálu pro hospodářský i společenský rozvoj, a uznávání významu vzdělávání pro osobní rozvoj člověka. Turbulence podnikatelského prostředí jsou realitou a týkají se bez výjimky každého podniku. Aktuálnost potřeby změn a rostoucí tlaky na aktivní strategické ovlivňování podnikání vnímá každý progresivní manažer.

»Corporate finance

Rozhodovací procesy jsou bohužel často založeny víc na dojmech než na informacích. Emocionální bariéry brání i řadě dobrých manažerů realizovat dostatečně razantně a úplně i zcela jasná, odůvodněná a zřejmá rozhodnutí. Nabízíme individuální přístup a kompelxní řešení celé oblasti corporate finance - interim management firmy, části, procesu, strategické investice a finance, fúze a akvizice, prodeje podniků, vyhledání strategického či finančního investora, MBO, LBO a strukturování transakce. To je přednost našeho poradenství.

»Fondy EU

V období 2007- 2013 se České republice nabízí až 26,69 mld. EUR, přibližně 752,70 mld. Kč, které může čerpat z fondů EU. Pro úspěšné čerpání musí česká republika přidat navíc přibližně 132,83 mld. Kč z národních zdrojů na spolufinancování projektů, protože Evropská unie financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů. Ovšem to se týká pouze fondů, které jsou administrovány přes Českou republiku. Evropská unie nabízí řadu dalších možností, jako např. 7. rámcový program nebo programy spadající do gesce Generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost. I tak se jedná pouze o částečný výčet.

»Podnikové poradenství

Zodpovědně - poradenská činnost vyžaduje kromě kvalifikace poradce také schopnost naslouchat požadavkům klienta a pečlivě si ujasnit výchozí situaci. -vodní analýza je pro nás klíčová, spolu se zákazníkem definujeme cíl poradenství, stanovujeme plán a určujeme, rozsah, obsah a metody příští činnosti. Individuální poradenství, adresně, konkrétně pro každý projekt. Sdílíme informace, spoluvytváříme a předáváme know-how. Projekty průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme. Umožňuje nám to rozvíjet další potenciál klienta. Snažíme se poskytovat komplexní služby poradenství nejvyšší kvality, s klienty pracujeme dlouhodobě, významně se podílíme na aktivním vyhledávání vyšších přidaných hodnot.

»Personální poradenství

Kdo nic neví - tabula rasa - to je šťastný člověk. Blahoslavení chudí duchem jsou však v praktickém životě nepoužitelní. Lím víc člověk ví, tím víc ví, co všechno ještě neví. Ten kdo se jen naučí něco dělat v běžných podmínkách, může se dostat do potíží v neobvyklých situacích. Nejlépe je na tom ten, kdo už chápe proč je něco dobré udělat určitým způsobem. Může v každé situaci běžný způsob modifikovat a má tak větší šanci uspět.

Když už jednou člověk je, tak má koukat aby byl, říkával pan Werich. A tak se učíme. Co a kdo, kdy a kde, jak a proč. Někdo chvíli, jiní dlouho, prozíraví neustále. Kvalita lidí ve firmě je určující pro její současnost, ale hlavně budoucnost. Naše personální poradenství Vám pomůže posílit budoucnost vaší firmy.