Sofyscon

»Fondy EU

Dotační a grantové poradenství

V období 2007- 2013 se České republice nabízí až 26,69 mld. EUR, přibližně 752,70 mld. Kč, které může čerpat z fondů EU. Pro úspěšné čerpání musí Česká republika přidat navíc přibližně 132,83 mld. Kč z národních zdrojů na spolufinancování projektů, protože Evropská unie financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů.

Dotační formulář / poptávkový formulář
 

Při obrovském množství dotačních / grantových příležitostí nelze do detailu obsáhnout všechny programy a specializace je proto nutná.

 

Náš tým má bohaté projektové zkušenosti s přímými evropskými dotacemi a granty. Úspěšně jsme se podíleli na vzniku a realizaci řady významných projektů.  Důvěrně známe prostředí a tuto znalost dokážeme využít ve Váš prospěch.

 

 

Poskytujeme komplexní služby zahrnující prvotní konzultaci projektového záměru, vstupní analýzy a identifikaci vhodných dotačních příležitostí, přípravu a zpracování projektu včetně povinné dokumentace. Dále poskytujeme návazné služby spojené s vlastní realizací projektu, včetně projektového řízení, školení projektového týmu apod.

 

Jsme specialisté na :

 • »Integrovaný operační program
 • »OP Podnikání a inovace
 • »OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Jak pracujeme:

1. Přípravná fáze:

Zjistíme pro Vás dotační možnosti na úrovni České republiky a Evropské unie

Na základě Vámi zadaných kriterií / potřeb / rámcového projektového záměru identifikujeme nejvhodnější dotační zdroje a navrhneme strategii dalšího postupu. Součástí analýzy dotačních možností bude i vyjádření k uplatnitelnosti záměru - tedy vyhodnocení šance na získání dotace, případně návrh vhodné modifikace záměru.

Návazná analýza formálních podmínek

Na základě identifikovaných dotačních zdrojů připravíme dále soupis formálních podmínek (vč. požadované dokumentace) předepsaných pro konkrétní dotační či grantovou výzvu.

Identifikace vhodných partnerů

Řada dotačních titulů předpokládá vytvoření partnerství, a to jak napříč sektory, tak ve vybraných případech i napříč Evropou. I tam, kde není partnerství vyloženou podmínkou, vhodně sestavené partnerství často výrazně zvyšuje šanci na získání příslušné dotace.

Nechcete do projektu jít sami, respektive nechcete být předkladatelem projektu ? Pomůžeme Vám najít vhodné projektové partnerství tak, abyste se mohli připojit ještě ve fázi finalizace projektu před jeho podáním, a to na pozici projektového partnera.

Služby pro města a obce

Pomůžeme Vám při analýze potřeb Vašeho města či obce a tomu odpovídajících dotačních příležitostí, a to zejména v oblasti komunitního plánování, investic do lidského kapitálu, rozvoje stávajících i nových služeb. Pomůžeme Vám identifikovat a navázat vhodná strategická partnerství ať již na místní úrovni, úrovni regionu nebo Evropské unie v případě vhodnosti mezinárodní spolupráce.

Doplňkové služby

Průběžný informační servis - Na základě Vámi zadaných kritérií a potřeb budeme pro Vás sledovat relevantní aktuální výzvy a pravidelně a včas Vás o nových dotačních příležitostech informovat.

2. Zpracování a předložení projektu:

Zpracování projektu

Pomůžeme Vám se zpracováním žádosti o dotaci od zpracování projektu (či předběžného projektového záměru), projektového harmonogramu a rozpočtu až po zpracování a kompletaci povinné dokumentace a příloh, a to podle konkrétních podmínek daného dotačního titulu / dotačního kola. Pomůžeme Vám rovněž se zapracováním relevantních strategických dokumentů a zpracováním potřebných analýz, horizontálních priorit apod.

Projekt budeme pro Vás v průběhu přípravy konzultovat s relevantním řídícím / administrativním orgánem, a to ve všech případech, kdy bude konzultace možná (některá dotační / grantová schémata administrovaná přímo Evropskou komisí tuto možnost nenabízejí, v jiných případech naopak zpracovatel projektu předkládá předběžný projektový záměr a pouze na základě schválení tohoto záměru předkládá projekt v plném rozsahu).

V této fázi se také dotvoří a dohodou o spolupráci uzavře případné projektové partnerství / konsorcium.

V rámci této služby je možné se s předkladatelem projektu dohodnout na zpracování vybraných částí / dokumentace, a to podle skutečné potřeby klienta.

Předložení projektu

Podle Vašich potřeb pro Vás zajistíme kontrolu všech obsahových a formálních náležitostí (vč. povinných příloh, uzavřených dohod o partnerství, povinných příloh od partnerských subjektů apod.), zajištění odevzdání projektu a povinné dokumentace v řádném termínu.

3. Realizace projektu:

Vyjednávání o kontraktu

Dotaci nebo grant jste získali. V této fázi Vám můžeme pomoci při vyjednávání smluvních podmínek, při dodatečném obhajování rozpočtu, aktivit či indikátorů. Dále pro Vás můžeme na základě dotační / grantové smlouvy a aktuální Příručky pro příjemce dotace zpracovat přehled Vašich závazků, předepsaných administrativních postupů a dalších povinností, případně pro Vás připravit či dopracovat formuláře pro projektové výkaznictví.

Vlastní realizace projektu

Každý projekt podléhá pravidelné kontrole orgány státní správy či EU, případně auditu. Nabízíme proto podpůrné / konzultační služby i v průběhu samotné realizace projektu, protože nesprávně administrovaný projekt může nejen o část dotace přijít (případně může být dotace zcela odejmuta), ale za nesplnění některých podmínek může být předkladatel projektu i penalizován.

V průběhu realizace projektu nabízíme např. tyto služby:

 • »Pomoc při uzavírání smluv mezi předkladatelem projektu a partnery projektu, včetně kontroly smluvního ošetření předjednaných závazků partnerů a jejich souladu se zněním schváleného projektu, harmonogramu a rozpočtu, ad.
 • »Detailní zpracování implementačního plánu vč. diseminace výstupů projektu.
 • »Pomoc při personálním zajištění projektu / vytvoření projektového týmu včetně vytvoření pravidel řízení projektu apod.
 • »Konzultace týkající se naplňování horizontálních priorit.
 • »Monitorování průběhu jednotlivých aktivit s ohledem na časový plán a indikátory.
 • »Pomoc při zpracování a realizaci evaluačního plánu.
 • »Technickou spolupráci na přípravě průběžných monitorovacích zpráv technických i finančních, vč. kontroly formálních náležitostí, oznamování změn apod.

Konec projektu

Ještě před skončením projektu je v některých případech vhodné uvažovat o navazujících aktivitách / projektech, případně realizace projektu může iniciovat další / navazující projekt.

Naše společnost proto v této fázi nabízí:

 • »Identifikaci návazných dotačních titulů / grantových příležitostí ještě před skončením projektu.
 • »Technickou spolupráci na přípravě závěrečné technické a finanční zprávy tak, aby bylo zajištěno proplacení dotace či grantu v plné výši.

Ostatní / Podpůrné služby:

 • »Pokoušeli jste se v minulosti předložit projekt s žádostí o dotaci, ale nebyli jste úspěšní ? Provedeme pro Vás revizi takového projektu a podle výše popsaných postupů Vám pomůžeme projekt přepracovat a znovu předložit.
 • »Získali jste projekt a chcete mít vlastní administrativní a projektový tým odborně vyškolen ? Připravíme a zrealizujeme pro Vás školící program na míru a přesně odpovídající potřebám Vašeho projektu. Zajistíme i následné konzultační služby a doškolování týmu - vzdělávání.
 • »Vyskytly se v průběhu realizace projektu administrativní problémy, právní nejasnosti, případně Vám odešel klíčový pracovník ? Víme, jak obtížné a komplikované situace se při realizaci národních i evropských projektů mohou objevit a umíme je řešit.
 • »Potřebujete pro svůj projekt nově postavit tým, hledáte vhodné kandidáty? Víme, jaké kvality a zkušenosti jsou k realizaci náročných projektů zapotřebí a odpovídající kandidáty pro Vás nalezneme - personální poradenství.

Dotační formulář / poptávkový formulář