Sofyscon

»Podnikové poradenství

Zodpovědně - poradenská činnost vyžaduje kromě kvalifikace poradce také schopnost naslouchat požadavkům klienta a pečlivě si ujasnit výchozí situaci. -vodní analýza je pro nás klíčová, spolu se zákazníkem definujeme cíl poradenství, stanovujeme plán a určujeme, rozsah, obsah a metody příští činnosti. Individuální poradenství, adresně, konkrétně pro každý projekt. Sdílíme informace, spoluvytváříme a předáváme know-how. Projekty průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme. Umožňuje nám to rozvíjet další potenciál klienta. Snažíme se poskytovat komplexní služby poradenství nejvyšší kvality, s klienty pracujeme dlouhodobě, významně se podílíme na aktivním vyhledávání vyšších přidaných hodnot.

Dotační formulář / poptávkový formulář

Podnikatelský záměr

Úkol vypracovat podnikatelský záměr čeká každého podnikatele či managera, který musí vystoupit a presentovat poslání a cíle uvažovaného projektu a objasnit jeho přednosti, identifikovat a obhájit jeho slabiny, nalézt způsoby ovládnutí příležitostí a kvalifikovat a kvantifikovat potenciální rizika.

Podnikatelský projekt, feasibility study

Projekt je systém, má své členění a je dobré dodržet jeho zákonitosti. Rozbory a variantní analýzy je třeba začlenit do studie proveditelnosti a vymodelovat budoucí efektivnost projektu. Projekt je v praxi třeba implementovat do běžného plánovacího a řídícího procesu v podniku.

Finanční analýza projektu

Rozbor finančních ukazatelů projektu a vlivu projektu na podnik v průběhu jednotlivých fází projektu. Nalezení slabých míst projektu z pohledu finanční analýzy a jejich modelování umožní optimalizovat řízení. Analýza citlivosti reakce finančního systému na jednotlivé finanční parametry projektu předejde nečekaným překvapením.

Úvěrové poradenství

Žadatelé o úvěr jsou v nesnadné pozici, zpravidla mají nedostatečnou orientaci a znalost v oblasti bankovních produktů. Financování podniků a investic je naše doména, rádi vám pomůžeme - komplexně. Pomůžeme Vám vyřídit žádost o bankovní úvěr či vyjednat výhodnější podmínky, uspoříme Váš cenný čas.

Struktura financování projektu

Optimální struktura financování projektu minimalizuje náklady a snižuje rizika. Lasová struktura zdrojů financování a finančních instrumentů podpoří zdárnou realizaci projektu a zamezí diskrepancím v hotovostních tocích a tím následně dalším kolizím v projektu.

Finanční monitoring firmy

Na základě výkazů finančního účetnictví je sledován okamžitý, kumulovaný a klouzavý výsledek hospodaření, užití majetku a finanční pozice firmy. Výstup v grafickém provedení dává na první pohled informaci o stavu a je vhodným doplňkem vnitrofiremních rozborů. Pro svou přehlednost a objektivnost je optimální zejména pro jednání vrcholných orgánů společností - představenstev a dozorčích rad či na platformě management - vlastník.

Systém řízení rizik

Řízení firmy je vysoce riziková činnost ve vysoce rizikovém prostředí. Tomu musí odpovídat firemní systémy a práce s nimi. Analýzou firemních procesů odhalíme jejich slabiny. Neošetřená obchodní rizika firmy zabíjí. Dlouho bývají skrytá, ale úder přichází nečekaně rychlostí blesku. Dostávají se opravdu všechny peníze do firmy? Máte pochybnosti? Neváhejte ani minutu!

Tvorba strategie podniku

Bez strategie je podnik zmítán a vláčen podnikatelským prostředím a je předem určen k bankrotu. Strategie je nezbytná. Víme, že univerzální řešení neexistuje. Procesní spoluprací podpoříme vytvoření Vaší vlastní podnikové strategie, konkrétní individuelní aplikace pro váš podnik.

Optimalizace procesního řízení

Analýza firemních procesů či jejich zavedení a správné nastavení umožní efektivní řízení společnosti, protože zejména identifikuje zbytečné činnosti, zkrátí průběžné doby a umožní nastavení odpovídajících kompetencí. Upozorní na chyby v organizační struktuře a systému řízení. Provedená analýza je výchozím podkladem pro optimální nasazení informačního systému, zavedení motivačního systému, EMS, QMS či aktualizaci interních předpisů.

Organizační struktura a řízení

Existuje prokazatelný soulad mezi organizační strukturou, firemními procesy a strategií. Pouze správné nastavení struktury a procesu dostatečně podporuje firmu v dosažení strategického cíle. Použití a používání individuálně nastaveného EIS (ERP) dává manažerům reálnou možnost optimálně řídit.

Mediace a facilitace

Odborná pomoc při složitých vnitrofiremních jednáních, vedení diskusí o vizích, strategiích a zprostředkování interní komunikace změnových projektů, podnikové kultury apod. Nezaujaté nalezení dohody v emocionálně obtížných či jinak excitovaných situacích dává možnost využít uvolněného vnitřního potenciálu ke zvýšení spolupráce a zkvalitnění komunikace.

Koučink

Individuální program pro vrcholové managery, který se realizuje formou dialogu nad konkrétním problémem. Situační rozbor a přístupy k řešení pod vedením kouče rozvíjejí schopnosti nacházení vlastních rozhodnutí a řešení a dlouhodobě upevňují manažerské dovednosti, které zvyšují schopnost vést svůj tým k úspěchu. Rozvoj potenciálu manažera podle jeho aktuálních potřeb a budoucích cílů společnosti dlouhodobě zvyšuje hodnotu firmy. Nezávislá analýza a hodnocení bez ovlivnění vnitřními a vnějšími vazbami společnosti dávají objektivní obraz a pozitivně podporují závažná a zásadní rozhodnutí ve firmě.

Lobbying

Nalezení vhodných komunikačních kanálů a vysvětlení souvztažností ve stávající, nové nebo připravované situaci. Jednání o vhodných parametrech systému na vhodných místech s vhodnými lidmi.

To jsou hlavní oblasti našeho poradenství. Nejde však popsat ve výčtu celý rozsah služeb. Potřebujete-li poradenství v jiné oblasti, prosím kontaktujte nás a zeptejte se. Jsme přesvědčeni o tom, že společně řešení najdeme.