Sofyscon

»Vzdělávání

Celoživotní vzdělávání je dnes považováno za nezbytnost. Znalosti jsou klíčové pro bezbolestné nabývání zkušeností, roste míra uznávání přínosu lidského kapitálu pro hospodářský i společenský rozvoj, a uznávání významu vzdělávání pro osobní rozvoj člověka. Turbulence podnikatelského prostředí jsou realitou a týkají se bez výjimky každého podniku. Aktuálnost potřeby změn a rostoucí tlaky na aktivní strategické ovlivňování podnikání vnímá každý progresivní manažer.

Připravíme pro vás individuální semináře, které vysvětlí účastníkům souhrnně a přehledně danou problematiku. Pro vyšší účinnost výuky zpracujeme podkladový materiál a provedeme současně presentaci probírané látky pomocí promítací techniky. Teoretický výklad je bohatě doplněn příklady, praktická aplikovatelnost poznatků, podnětů a příkladů podpoří Vás i vaše spolupracovníky ve vaší řídící činnosti.

Interní vzdělávací programy zpracujeme vždy dle individuálního požadavku zákazníka, v tom je síla našeho poradenství. Při konzultaci je přizpůsoben požadovanému zaměření obsah, rozsah, podklady, technická podpora a úroveň náročnosti, stejně jako velikost skupiny či frekvence vzdělávacích cyklů. Účastníci samozřejmě obdrží písemné podklady - sylabus. Každý cyklus zpravidla obsahuje případové studie, které interaktivní formou zapojí účastníky do programu a zvýší názornost a zapamatovatelnost probíraného tématu.

Dotační formulář / poptávkový formulář

Podnikatelské prostředí

Vývoj podnikatelského prostředí výrazně ovlivňuje každou firmu. O tom se konec konců můžeme přesvědčit na vlastní oči u řady našich i zahraničních podniků. Zatím ne všichni vnímají správně dynamiku globalizačních procesů ve světě. -častníci se v hrubých rysech seznámí se základními makroekonomickými charakteristikami, několika pohledy na integrační procesy v Evropě nebo typickými problémy podniků vyvolanými změnami podnikatelského prostředí.

Organizace a řízení podniku

Aktivní způsoby řízení podniku a prosazování změn vyžaduje znalost postupů a metod, ale také vývoje teorie řízení či organizačních struktur. Správně pojatý strategický management povede k poznání optimálního designu podniku, podnikatelských struktur či aliančních vazeb a vytěsnění či outsourcingu některých činností. Své specifické cíle prosazují různými metodami různé zájmové skupiny působící v okolí podniku. Znalost problematiky a postupy řešení předejdou praktickým problémům. Podnik má společenskou zodpovědnost. Speciální seminář obsahuje teorii, tvorbu a řízení holdingových struktur.

Ekonomika podniku

Každý podnik je především organismus ekonomický. Znát principy a vazby je dnes nutností nejen pro vrcholové vedení či ekonomické ředitele. Každý vedoucí pracovník musí být schopen vyhodnocovat v operativní činnosti řadu ekonomických parametrů a souvislostí. Dnes a denně visí nad managementem podniku Damoklův meč optimalizace hodnoty podniku.

Základy finanční analýzy

Finanční řízení je dnes nedílnou součástí aktivit manažera, schopnost posuzovat a vyhodnocovat finanční výstupy nezbytným minimem. Výkazy finančního účetnictví jsou cenným zdrojem informací, které je dobré umět číst a interpretovat. Za podpory údajů a ukazatelů finanční analýzy budete schopni daleko lépe identifikovat finanční zdraví vašeho podniku.

Strategický controlling

Chápání podniku nebo projektu jako ekonomického systému popsatelného ekonomickými parametry umožní poznat hodnotu podniku. Analýza globálního okolí podniku, odvětví oboru a podniku, příprava strukturovaných informací je podkladem pro správné strategické rozhodování, které vede ke zvyšování hodnoty podniku. Vybudování strategického manažerského systému usnadní benchmarking a zjednoduší controlling dceřiných společností.

Práce s pohledávkami

Správná práce s pohledávkami je klíčová pro optimalizaci hotovostních toků ve firmě. Jak předcházet nedobytným pohledávkám a jak si poradit, když už přece jen nedostanu zaplaceno včas. Jak poznám, že už je to marné a jak mám dál postupovat. Bohaté praktické zkušenosti lektorů a mnoho praktických příkladů.

Produktivita práce

Dosahovaná produktivita práce není dostatečná jak na mikroekonomické úrovni, tak pochopitelně i na makroekonomické úrovni. Jak se produktivita definuje a měří, s čím souvisí, co ji ovlivňuje a jak ji zvýšit.

Komunikace v pracovním kolektivu

Lidé jsou klíčovou kompetencí každé firmy. Jací jsou a jak je ovlivnit ku prospěchu podniku, o tom přemýšlí každý vedoucí, aby mohl žádoucím způsobem ovlivňovat celkovou činnost podniku. Úspěšný manager vede správně poradu a dobře rozhoduje. Komunikuje efektivně, řídí svůj čas, vede svůj tým.

Strategická restrukturalizace

Strategická restrukturalizace jako dynamický permanentní proces je aktuálním tématem dneška. Pojem restrukturalizace se stal vysoce frekventovaným, zdánlivě všemocným lékem, ve skutečnosti však pro mnohé prázdným bezobsažným pojmem, pouhým slovem. Restrukturalizace je procesem optimalizace efektivnosti, výkonnosti a konkurenceschopnosti. Seminář koncentruje mnohé teoretické znalosti a zobecňuje praktické zkušenosti tak, aby ve velmi zjednodušené formě poskytl orientaci ve velmi složitém, specifickém a neopakovatelném procesu.

Tvorba strategie podniku

Řada podnikatelských subjektů má problémy a není to jen aktuální téma tuzemské podnikové sféry. Dokonce převážná většina podniků zanikne, ještě než se stačí podstatně rozvinout. Strategické chyby jsou osudové. Jaké jsou příčiny těchto stavů, co je třeba dělat a čeho se naopak vyvarovat.

Manažerské techniky

Jaké jsou styly vedení a řízení, jejich praktické aplikace v konkrétních situacích. Jak ovlivňují situační faktory úspěšnost manažerů a jako taktiku volit. Vedení týmu k cíli vyžaduje zkušenosti, vůli a kreativitu při řešení řady překážek, se kterými se denně manažer setkává. Jaké má mít vlastnosti manažer a na co by se měl soustřeďovat, aby jeho osobní rozvoj byl optimální.

Podniková kultura

Poznání souvislostí měkkého systému fungování firmy je klíčové pro dosahování podnikových cílů. Image společnosti, public relation nebo corporate identity nejsou prázdné pojmy. Podniková kultura nejde změnit, jde však účinně aktivně formovat.